Интериорни Врати

Алейната мрежа и площадките са основен функционален и декоративен елемент,изграждащ скелета на една градина. Те служат за придвижване, разделяне иобединяване на пространствата, за преодоляване на нива. Също така играятважна роля в изграждане на стила и атмосферата на едно дворно пространство.
Основни моменти са:
- определяне на формата на алеите и площадките, пряко свързана, както сфункционалното им значение, така и с избрания стил на градината;
- подборът на материал, зависи от ефекта, който се стремите да постигнете.Той включва комбинация на видове настилъчни материали – бетон, тухла, камък,дърво и др., комбинация на цветове, начин/рисунак на подреждане нанастилките.
Да се избягва прекалено смесване на много материали при което сеполучава хаос. Да се избягват ярки цветове, защото те намаляват ефекта нарастителността, освен в случаите когато се търси специален ефект нанастилките.
- подбор на големината на площите с настилка и на вида материал, соглед на това да не се наруши мащаба на пространството.
Важен принцип е да бъде намерен баланса между площите с настилки иостаналата част на градината, както и баланса в изпълнението на самитенастилки.
Техника на полагане на настилките
Настилка от бетонн - естествени плочи и павета
1. Ако желаете да имате бордюр започнете полагането на настилката отбордюра - очертайте желания контур на настилката и изкопайте канал с ширина20см. и дълбочина 30см. за бетонна основа на бордюра, който трябва да потъне10см. в бетона. Залейте фугите не бордюрите със силен циментов разтвор 1:1.Изчакайте бетона да стегне и тогава започнете полагане на настилката.
2. Изкопайте леглото за полагане на настилката на дълбочина средно 12см.,като подравните почвата.


сн. 1

3. Трамбовайте добре почвата. В случай, че настилката не е само пешеходнаили почвата е лека и песъчлива, положете армaтурна мрежа 2,5мм. за усилванена основата.


сн. 2

4. Разстелете пласт от трошен камък с дебелина 5см. за осигуряване надренаж.


сн. 3

5. Разстелете пласт от пясък с дебелина 3см. в случай, че ще използватециментов разтвор и земновлажен бетон за залепване на плочите и 5см. – вслучай, че ще редите плочите или паветата направо в пясъка.


сн. 4

6. Поставете плочите върху циментовия разтвор.


сн. 5

7. Нивелирайте и в двата случая (настилка с циментов разтвор или пясък) зада осигурите равна повърхност на настилката.


сн. 6

8. Залейте фугите не бордюрите със силен циментов разтвор 1:1 или запълнетес пясък.


сн. 7


Настилка от трошен/дребен объл речен камък
1. Полагането на настилката започнете с очертаване на контура и избор наматериал за периферията. За препоръчване е използването на естественикаменни плочи, тухли и дървен материал (летви, объл материал и др.) взависимост от стила на градината.


сн. 8

2. Изкопайте леглото за полагане на настилката на дълбочина средно 8см.,като подравните почвата.


сн. 9

3. Трамбовайте добре почвата. В случай, че настилката не е само пешеходнаили почвата е лека и песъчлива, положете армaтурна мрежа 2,5м. за усилванена основата.
4. Разстелете пласт от пясък с дебелина 3см.


сн. 10

5. Положете изрязана по контура на настилката стъклофибрена мрежа зазадържане на настилката.


сн. 11

6. Разстелете равномерно пласт от трошен/дребен объл речен камък с дебелина5см.
7. Трамбовайте и подравнете с гребло
Източник: Mr. Bricolage